ગુજરાત રાજ્ય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ સંસ્થા (SIHFW)

ગુજરાત રાજ્ય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ સંસ્થા (SIHFW)

Share

 

MoU formalized between GIDM and SIHFW

MoU formalized between GIDM and SIHFW

A Memorandum of Understanding between Gujarat Institute of Disaster Management (GIDM) and State Institute of Health and Family Welfare (SIHFW)

Area of co-operation:

  • Strengthening Health and Disaster Management Training Capacities
  • Joint development and delivering of prioritized training courses on health and disaster management
  • Support and promote health and disaster management knowledge, experience sharing, and joint projects.

For more information about the State Institute of Health and Family Welfare (SIHFW) - Gujarat, please visit: https://gujhealth.gujarat.gov.in/institute-health.htm