સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

Share
ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી (પીડીપીયુ) ની પાછળ
કોબા-ગાંધીનગર હાઇવે, ગામ રાયસણ,
ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૦૭,
ગુજરાત (ભારત)

 

નકશા પર ઓફિસ સ્થાન