ડેવલપમેન્ટ ઓફ એડવાન્સ્ડ કમ્પ્યુટિંગ હૈદરાબાદ માટે સેન્ટર સાથે કરાર

ડેવલપમેન્ટ ઓફ એડવાન્સ્ડ કમ્પ્યુટિંગ હૈદરાબાદ માટે સેન્ટર સાથે કરાર

Share

 

 

MoU formalized between GIDM and C-DAC

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Gujarat Institute of Disaster Management (GIDM) and Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) on October 15th, 2018 at GIDM, Gandhinagar.

Broad areas of collaboration:

  • Joint Development and Delivering of Prioritized E-Training Course
  • Strengthen DRR training capacities by providing online training platform in the vernacular language (Gujarati)
  • Support in development of e-content for DRR

This will also complement the strengths of both the institutes in delivering effective training courses on Disaster Risk Reduction and undertake joint research and training on new and emerging themes.

For more information about Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Hyderabad, please visit: https://www.cdac.in/index.aspx?id=aboutus_hyderabad&culture=en-US