ગવર્નન્સ

ગવર્નન્સ

Share

ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ (GIDM)ની સોસાયટી રજીસ્ટ્રેશન એક્ટ, ૧૯૬૦ અને ધી બોમ્બે પબ્લીક ટ્રસ્ટ એક્ટ, ૧૯૫૦ની જોગવાઈઓ હેઠળ ૧૦ જુલાઈ ૨૦૧૨ના રોજ સ્વાયત્ત મંડળી તરીકે નોંધણી થયેલ છે. સંસ્થાનને આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રમાં માનવ સંસાધન વિકાસ, ક્ષમતા વર્ધન, તાલીમ, સંશોધન અને દસ્તાવેજીકરણની ફરજો સોંપવામાં આવેલ છે.

  • "The Governing Council" shall mean and include "Governing Council" of the Gujarat Institute of Disaster Management in India abbreviated as GIDM.
  • "Member" shall mean and include, The Members of Governing Council, of the Gujarat Institute of Disaster Management for the purpose of acts or things to be done by the Governing Council of the Gujarat Institute of Disaster Management.
  • "Prescribed" means and include, prescribed bye laws made by the Governing Council.
  • "Official Member" shall mean and include, the officer of the State Government appointed as the member of the Governing Council.

વહીવટી મંડળના સંસ્થાના સદસ્યો

ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સીધા જ સમર્થન કરવામાં આવતી એક રાજ્ય કક્ષાની સ્વાયત્ત સંસ્થા હશે. સંસ્થાના પદનામિતિ સદસ્યો સંસ્થાના વહીવટી મંડળના પદનામીત સદસ્યો હશે. ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટનું વહિવટી મંડળ સંસ્થાની પ્રગતિની સમીક્ષા અને સલાહ આપવા માટે દેખરેખ રાખનાર અને સલાહકારની ક્ષમતામાં કાર્ય કરશે. તેઓ સંસ્થાનમાં તાલીમો યોજવાના લઘુત્તમ ધોરણો, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ઉપરના શિક્ષણના કાર્યક્રમો અને અભ્યાસક્રમોને માન્યતા આપવા બાબતે સંસ્થાનને સલાહ પૂરી પાડશે. નિયામક મંડળ ૧૧ સભ્યોનું હશે અને તેમાં કયારેય સાત કરતાં ઓછા સભ્યો કે અગિયાર કરતાં વધુ સદસ્યો નહીં હશે.

ગુજરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ સંસ્થા

શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ
શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર

અધ્યક્ષ

શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

માન. મંત્રીશ્રી, ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ

વાઈસ અધ્યક્ષ

Shri P. K. Taneja
શ્રી પી. કે. તનેજા, આઈએએસ સેવા નિવૃત્ત

મહાનિર્દેશકશ્રી, જીઆઈડીએમ

સભ્ય સચિવ

શ્રી પંકજ કુમાર , આઈ.એ.એસ.
શ્રી પંકજ કુમાર , આઈ.એ.એસ.

ગુજરાત સરકારના મુખ્ય સચિવશ્રી

સભ્ય

શ્રી આશિષ ભાટિયા
શ્રી આશિષ ભાટિયા, આઈપીએસ

પોલીસ મહાનિર્દેશકશ્રી

સભ્ય

Shri Mukesh Puri, IAS
શ્રી મુકેશ પુરી, આઈએએસ

અગ્રસચિવશ્રી (શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગ)

સભ્ય

કુ.આર્દ્રા અગ્રવાલ, આઈએએસ
કુ.આર્દ્રા અગ્રવાલ, આઈએએસ

મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી, જીએસડીએમએ

સભ્ય

શ્રી એસ જે હૈદર, આઈએએસ
શ્રી એસ જે હૈદર, આઈએએસ

અગ્રસચિવશ્રી (શિક્ષણ વિભાગ)

સભ્ય

શ્રી સંદીપ વસાવા

સચિવશ્રી (રસ્તા અને મકાન વિભાગ)

સભ્ય

કુ.આર્દ્રા અગ્રવાલ, આઈએએસ
કુ.આર્દ્રા અગ્રવાલ, આઈએએસ

રાહત કમિશ્નરશ્રી, મહેસુલ વિભાગ

સભ્ય

ર્ડા. સુમેર ચોપરા
ર્ડા. સુમેર ચોપરા

અધિકૃત મહાનિર્દેશક આઈએસઆર

સભ્ય

શ્રી પી. કે. તનેજા
શ્રી પી. કે. તનેજા, આઈએએસ - સેવાનિવૃત્ત

પૂર્વ અધિક મુખ્ય સચિવ, ગુજરાત સરકાર

મહાનિર્દેશક, જી.આઈ.ડી.એમ

કુ.આર્દ્રા અગ્રવાલ, આઈએએસ
કુ.આર્દ્રા અગ્રવાલ, આઈએએસ

મુખ્ય કારોબારી અધિકારી, જીએસડીએમએ (ઇન્ચાર્જ)

સભ્ય

શ્રી સંદીપ કુમાર, આઈએએસ
શ્રી સંદીપ કુમાર, આઈએએસ

વિકાસ કમિશ્નરશ્રી

સભ્ય

Smt. Saidingpuii Chhakchhuak, IAS
Smt. Saidingpuii Chhakchhuak, IAS

અધિક સચિવ (બજેટ), નાણાં વિભાગ

સભ્ય

ર્ડા. સુમેર ચોપરા
ર્ડા. સુમેર ચોપરા

મહાનિર્દેશક આઈએસઆર

સભ્ય

શ્રી વી જી રોર,જીએએસ
શ્રી વી જી રોર,જીએએસ

રાહત નિયામક (અછત) અને નાયબ સચિવ, મહેસૂલ વિભાગ

સભ્ય

શ્રી રિતેશ ચૌધરી

નિયામક (નાણાં અને સંચાલન) ઇન્ચાર્જ

સભ્ય સચિવ

Organizational Structure