જી.આઈ.ડી.એમ. વિષે

જી.આઈ.ડી.એમ. વિષે

Share

After the devastating Earthquake of 26 January 2001, the Government of Gujarat enacted the Gujarat State Disaster Management Act 2003 with a view to mitigating the loss of lives and detrimental effects of disasters on overall socio-economic development of the state.

The Gujarat State Disaster Management Authority (GSDMA) duly constituted under the provisions of the Gujarat State Disaster Management Act 2003, came into existence as authority from 1 September 2003 with its headquarters at Gandhinagar. The GSDMA is responsible for effective management of disasters, mitigation of their effects and facilitating emergency relief during and after occurrence of disasters and also for implementing, monitoring and coordinating reconstruction and rehabilitation in the aftermath of disasters.

In addition, the Gujarat State Disaster Management Act – 2003 provides:

Section 14:

The Authority shall act as a repository of information concerning disasters and disaster management, and shall – (a) Establish an institute

Section 16 (1) (c):

The Authority shall promote or cause to be promoted awareness and preparedness and advise and train the community, and stakeholders with a view to increasing capacity of the community and stakeholders to deal with potential disasters by – (c) Promoting disaster management capacity-building and training programmes amongst communities and other stakeholders.

SETTING UP GIDM CAMPUS AT RAISAN, GANDHINAGAR

 • Since

  1996

  A Natural Disaster Management (NDM) Cell had been functioning at the Sardar Patel Institute of Public Administration (SPIPA), Ahmedabad under the aegis of the Gujarat Administration Department imparting training to government officers of the State in handling of natural disasters.

 • Since

  2002

  The Governing Body of GSDMA in its meeting dated 12 March 2002 decided to establish Gujarat Institute of Disaster Management (GIDM).

 • Since

  2004

  With effect from 1 April 2004 vide Government of Gujarat Resolution (GAD R&R Division) No. NDM-102004-488-B1 dated 9 April 2004, the NDM cell of SPIPA was placed under the administrative control of the GSDMA.

 • Since

  2005

  Further, the Government of Gujarat vide its Resolution No. NDM-102005-488-PU-NI dated 23 December 2005 declared the erstwhile “Disaster Management Cell” as “Gujarat Institute of Disaster Management”.

 • Since

  2012

  The Gujarat Institute of Disaster Management (GIDM) was registered as an autonomous body on 10 July 2012 under the provisions of the Societies Registration Act, 1860 and the Bombay Public Trust Act, 1950 to allow and function “GIDM” as an autonomous body.

 • August

  2012

  The Government of Gujarat allotted land for establishing the Institute at village Raisan near Gandhinagar. In August 2012, the GIDM shifted to its newly constructed building at Raisan, Gandhinagar. The Institute has been conducting trainings programmes for government officials, members of panchayati raj institutions, industry officials and others in different aspects of disaster management.

જી. આઈ. ડી. એમ. ઇન્ક્યુમ્બન્સી ચાર્ટ

૧૪.૦૮.૨૦૧૩ થી ૩૧.૦૭.૨૦૧૪
Director General

ડૉ. પી. કે. મિશ્રા આઈ. એ. એસ. (રીટાયર્ડ)

૦૧.૦૮.૨૦૧૪ થી ૨૮.૦૯.૨૦૧૫
ડિરેક્ટર જનરલ

ડૉ. વી. થિરુપુગાઝ આઈ. એ. એસ.

૨૯.૦૯.૨૦૧૫ થી ૧૩.૦૬.૨૦૧૭
ડિરેક્ટર જનરલ

શ્રીમતી અંજુ શર્મા આઇ. એ. એસ.

૧૪.૦૬.૨૦૧૭ થી ચાલુ...
ડિરેક્ટર જનરલ

શ્રી પી. કે. તનેજા, આઈ.એ.એસ. - રીટાયર્ડ